Bisnode Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételei

 • Szerződés tárgya
  Jelen szerződés alapján a Bisnode Magyarország Kft (Szolgáltató), szolgáltatási díj ellenében a Megrendelőlapon megjelölt üzleti-, jogi információ, hirdetési és tanúsítvány jellegű szolgáltatásokat nyújt. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”), az egyedi feltételeket Megrendelőlap, és a Termékleírások tartalmazzák (ÁSZF, Megrendelőlap és Termékleírás együtt: „Szerződés”).
 • Fogalmak
  Szolgáltató: Bisnode Magyarország Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-917390; adószám: 14735808-2-43; telefon: +36 1 815 8500; Fax: +36 1 815 8599; e-mail: info@bisnode.hu; honlap: www.bisnode.hu, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60028/2012)
  Ügyfél: Az a fogyasztónak nem minősülő, tehát a szolgáltatásokat gazdasági tevékenysége körében igénybe vevő személy, aki a Szolgáltató valamely termékét ingyenesen, tesztelés céljából vagy díjazás ellenében használja, a Szolgáltatásokat igénybe veszi, azon információt, adatokat keres, megtekint, azokat bármilyen módon felhasználja, vagy erre irányuló szerződést kíván kötni.
  Megrendelőlap: A megrendelőlap tartalmazza az Ügyfél adatait, a megrendelt szolgáltatásokat, az Ügyfél által fizetendő díjakat, a szerződés időtartamát és egyéb egyedi megállapodásokat.
  Termékleírás: A Szolgáltató által nyújtott üzleti-, jogi információ, hirdetési és tanúsítvány jellegű szolgáltatások részletes ismertetését tartalmazó dokumentum.
  Szolgáltatási díj: Az Ügyfél által a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatónak fizetendő díj. A szolgáltatási díjakat a Megrendelőlap vagy a Termékleírás tartalmazza.
  Üzleti Információ: A gazdasági élet szereplőire, vagy azok egy csoportjára vonatkozó bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, tény vagy információ.
  Szolgáltatás: a Szolgáltató által egy vagy több termék használatának biztosítása Ügyfél részére. Ilyen szolgáltatások különösen az alábbiak:
  • Üzleti információ szolgáltatás: Üzleti információ gyűjtése, rendszerezése, és a gazdasági szereplőkre egyesével, vagy azok egy meghatározott csoportjára vonatkozó, önmagában vagy értékeléssel, minősítéssel ellátott adatszolgáltatás, melyet online elérés, lekérdezés vagy offline adatküldés formájában használhat az Ügyfél hitelezési, kockázat elbírálási, partner ellenőrzési, beszerzési, értékesítési, marketing vagy más üzleti döntéseinek támogatásához, a partnerek nyomonkövetéséhez, a célpiac megismeréséhez.
  • Jogi információ szolgáltatás (Jogcontrol): A Jogcontrol alkalmazáson keresztül magyar jogszabályok, bírósági és alkotmánybírósági döntések, uniós joganyagok, APEH/NAV állásfoglalások stb. érhetőek el. Személyre szabható online jogi tudástár és iratmintatár, jogszabályok-változások követése.
  • Hirdetési szolgáltatás: A Hirdetési szolgáltatás keretén belül Szolgáltató biztosítja Ügyfelei részére adataik (céginformációik), hirdetéseik interneten (www.bisnode.hu, www.partnerradar.hu, valamint a Szolgáltató és anyavállalata érdekeltségébe tartozó más cégek által működtetett, releváns internetes oldalakon) való megjelenését.
  • Bisnode Tanúsítvány: A Bisnode minősítési rendszere alapján jogosult Ügyfél minősítéséről, kockázati besorolásáról Szolgáltató Tanúsítványt állít ki, ezt, és a minősítés logoját Ügyfél jogosult a Megrendelőlapon és Termékleírásban rögzítettek szerint használni és feltűntetni.
 • A szerződés hatálya
  • Felek között a szerződés – jelen ÁSZF vagy Felek eltérő rendelkezése hiányában – egy éves határozott időtartamra jön létre, 1 éves időszaki elszámolás mellett. Előfizetésre vonatkozó megrendelés esetén a szerződés minden alkalommal automatikusan meghosszabbodik - további egy évvel, illetőleg eltérő rendelkezés esetén a szerződésben rögzített időtartammal - kivéve, ha az Ügyfél a vonatkozó szerződés felmondását a lejárat előtt 30 nappal postai úton, e-mailben vagy faxon a Szolgáltató székhelyére igazolható módon eljuttatja. Kétség esetén az ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy felmondását a Szolgáltatóhoz megküldte.
  • A jelen ÁSZF-ben foglalt felhasználói korlátozások Ügyfelet időbeli korlát nélkül terhelik.
  • A jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások teljesítés helye Magyarország.
 • A szerződés létrejötte
  • A szerződés megkötésére az alábbiak szerint kerülhet sor:
   • A Megrendelőlap kitöltésével és cégszerű aláírásával, és Szolgáltató részére történő megküldése útján.
   • A Szolgáltató weboldalán keresztül, online megrendelőlap alkalmazásával.
   • Telefon útján telefonos regisztráció alkalmazásával. Telefonon keresztül történő szóbeli szerződéskötés esetén a szerződés írásbeli változatát a Szolgáltató készíti el, a Szolgáltató képviseletében eljáró telefonos ügyintéző írja alá, és küldi meg az Ügyfél részére.
  • A nyomtatott megrendelőlapot Ügyfél annak cégszerű aláírását követően személyesen, faxon, postán, e-mailben juttathatja el a Szolgáltatóhoz. A Szerződés az aláírást követően jön létre.
  • Elektronikus úton (online) történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően, jelen ÁSZF útján az Ügyfelet tájékoztatja
   • a szerződéskötés technikai lépéseiről: miszerint a Szolgáltató a megrendelést az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és szerződés tartalmát (szolgáltatás tárgya, díja, fizetése, szerződés időtartama). A szerződés a visszaigazoló e-mail küldésével jön létre.
   • arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és annak adatait, valamint az Ügyfél adatait Szolgáltató rögzíti, mégpedig oly módon, hogy a szerződés utóbb is hozzáférhető maradjon.;
   • arról, hogy az ajánlat megérkezését (megrendelés visszaigazolását) követően e-mail útján vagy telefonon a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál az Ügyfél kérheti az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását.;
  • Telefonon történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet az alábbiakról:
   • a Szolgáltató cégnevéről és székhelyéről, telefonszámáról, a szerződéskötési szándékról;
   • a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
   • a Szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló díjáról, valamint az összes járulékos költségről
   • a fizetés, a teljesítés egyéb feltételeiről;
   • folyamatos teljesítés esetén a Szerződés legrövidebb időtartamáról;
   • arról, hogy Szolgáltató a szerződéskötés során ÁSZF-et alkalmaz, amelyet az Ügyfél szerződés-kötés előtt megismerhet, és hogy az Ügyfél a telefonos szerződéskötéssel egyidejűleg a Szolgáltató ÁSZF-ét is elfogadja.

   Ügyfél által közölt „igen, megrendelem”, vagy egyéb, a Szerződés megkötésére utaló egyértelmű kijelentéssel a Szerződés a hangrögzítés napján létrejön.

   Távollévők között (pl: faxon, e-mailben, megrendelőlappal, telefonon) kötött szerződés esetén a hatályos jogszabályok értelmében az Ügyfelet 8 munkanapon belül megilleti az – indokolási kötelezettség nélküli - elállás joga.

 • A Szolgáltatás igénybe vétele
  • A Szolgáltató a jelen ÁSZF, a Megrendelőlapon meghatározott feltételek és a Termékleírás rendelkezései szerint vállalja a Szolgáltatás folyamatos nyújtását, üzemeltetését.
  • A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver- és szoftver konfiguráció, valamint az online Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges internet hozzáférés biztosítása az Ügyfél feladata.
  • Ügyfél a Szerződés létrejöttét és a Szolgáltatás ellenértékének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően veheti igénybe a Szolgáltatást. Szolgáltató interneten elérhető Üzleti- és Jogi információ Szolgáltatásait a megküldött, fizetést követően aktivált felhasználó név és jelszó használatával veheti igénybe, nem online szolgáltatás esetén adatküldésre kerül sor. Hirdetési szolgáltatás esetén a Hirdetés aktiválásával, Tanúsítvány szolgáltatás esetén a Tanúsítvány és a logohasználathoz szükséges kódok megküldésével indul a Szolgáltatás. A belépési adatokat Ügyfél harmadik személynek nem adhatja át. Az online üzleti információs szolgáltatások során a gazdasági alanyokra vonatkozó üzleti információ megtekintése, vagy az adatok külső fájlba történő kinyerése Egységek/Kreditek alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában Ügyfél naponta legfeljebb 150 db cégprofilt tekinthet meg, riportot kérhet le.
  • Az online Szolgáltatás a hét minden napján folyamatosan elérhető 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. Szolgáltató az online hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg - a szükséges időre – korlátozhatja. Szünetel az online szolgáltatás akkor is, ha az átmenetileg műszaki okok miatt akadályba ütközik. Amennyiben a karbantartás előrelátható, a Szolgáltató az Ügyfelet az online Szolgáltatás szüneteléséről előzetesen tájékoztatja az érintett Szolgáltatás weboldalán.
 • Felek jogai és kötelezettségei
  • Az Ügyfél a Megrendelőlapon megjelölt Szolgáltatásokat a Szolgáltató által meghatározott feltételekkel, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között, kizárólag saját felhasználásra, az alábbi célokra jogosult igénybe venni: hitelezési, kockázat elbírálási, partner ellenőrzési, beszerzési, értékesítési, marketing vagy más üzleti döntések meghozatala. Új Szolgáltatás igénybe vételéhez Ügyfélnek új Megrendelőlapot kell kitöltenie és aláírnia.
  • Az Ügyfél köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, ennek során nem használhat olyan automatikus rendszert, robotot, vagy informatikai, szoftveres megoldást, melynek célja adatgyűjtés, nagyobb adatmennyiség kinyerése.
  • Az Ügyfél az Üzleti információt Felek eltérő megállapodása vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére sem díjazás ellenében, sem ingyenesen nem adhatja tovább, ahhoz hozzáférést nem adhat, a Szolgáltatást mások részére történő tanácsadás nyújtásához vagy ajánlásokhoz nem használhatja. Jogosulatlan harmadik személynek minősül az Ügyfél bármely, külföldi vagy belföldi anya,- leányvállalata, fióktelepe, telephelye illetve egyéb szervezete, érdekeltsége is.
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások abban a formában és összetételben, ahogy azokhoz Ügyfél hozzáférhet, a Szolgáltató nagy értékű, szerzői joggal védett szellemi tulajdonát képezik.
  • Ügyfél kizárólag a hivatalos forrásokban fel nem lelhető, munkatársai által megadott, nem nyilvános adatok vonatkozásában tilthatja meg, hogy azok a Szolgáltató adatbázisában szerepeljenek.
  • Ügyfél köteles az adataiban, felhasználói adataiban bekövetkező változást 15 napon belül Szolgáltatónál írásban bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért Szolgáltató nem felel.
  • Ügyfél hozzájárul nevének Szolgáltató által referenciaként történő felhasználásához a Szerződés időtartama alatt és azt követő 1 éven belül.
 • Szolgáltatási díj, díjfizetés
  • Szolgáltatási díj:

   Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybe vételéért Ügyfél Szolgáltatási díjat fizet. Tesztverzió használata során, ingyenesen használható szolgáltatások igénybe vétele esetén az Ügyfél Szolgáltatási díj fizetésére nem köteles. A Szolgáltatások díját a Megrendelőlap vagy a Termékleírás tartalmazza.

   Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat a mindenkori éves infláció mértékével – a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján - az előfizetés éves megújításakor megemelni. Szolgáltató fenntartja a jogot Szolgáltatási díj egyoldalú módosítására.

  • Egységek/Kreditek:

   Egyes Szolgáltatások díjazásának számítása Egységek/Kreditek alapján történik, amelyeket az Ügyfél előfizetés formájában vásárol meg egy adott időszakra vonatkozóan. Az Ügyfél a vásárolt Egységeket, Krediteket kizárólag a Szerződés időtartama alatt használhatja fel. Az előfizetési időszak alatt fel nem használt Egységek, Kreditek automatikusan érvényüket vesztik az előfizetési időszak lejártakor, azok értékét a Szolgáltató nem téríti vissza. Többletigény esetén az előfizetés tartama alatt Ügyfél további Egységeket ill. Krediteket vásárolhat, melyeket az aktuális előfizetése végéig használhat fel.

  • Fizetés módja, ideje:

   Az Ügyfél a Szolgáltatási díjat a Megrendelőlapon - vagy ennek hiányában a Termékleírásban - meghatározott gyakorisággal köteles Szolgáltató részére megfizetni. Az Ügyfél a Szolgáltatási díjra vonatkozó számlát vagy Proforma számlát az azon szereplő fizetési határidőn belül - amely nem lehet rövidebb, mint a számla keltétől számított 10 nap – főszabályként átutalással köteles kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásával minősül kiegyenlítettnek.

  • Kifogás:

   Ügyfél a számlával kapcsolatban a számla esedékességének napjáig terjeszthet elő kifogást. Ebben az esetben a fizetési határidő a kifogás elbírálásáig meghosszabbodik. Alaptalan kifogás esetén a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató késedelmi kamatot számíthat fel.

 • Fizetési késedelem
  • Késedelmes fizetés esetén Ügyfél a hatályos Ptk. vállalkozások közötti Szerződés esetén irányadó késedelmi kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek (Ptk. 6:155 §) megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni Szolgáltató részére.
  • Amennyiben az Ügyfél által Szolgáltatónak teljesített fizetés nem fedezi a lejárt és esedékes Szolgáltatási díjat, úgy Szolgáltató azt az alábbi sorrend szerint számolja el: (1) régebben lejárt tartozás; (2) azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított, (3) egyenlő mértékben biztosított követelések közül a kötelezettre terhesebb tartozásra kell elszámolni.
  • Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat összegén felül az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.
  • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást vagy annak használatát felfüggeszteni mindaddig, amíg az Ügyfél az esedékes Szolgáltatási Díjat maradéktalanul ki nem egyenlítette. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy Szolgáltató a Szolgáltatás használatának korlátozásán túl jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, és a követelés peres úton való érvényesítésére, vagy felszámolási eljárás megindítására.
 • Titoktartási kötelezettség

  Feleket a Szolgáltatás igénybe vétele során tudomásukra jutott információk kapcsán titoktartási kötelezettség terheli, kivéve, ha jogszabályi rendelkezés alapján köteles az adatszolgáltatásra. E kötelezettség Ügyfél részéről történő megsértése esetén, amennyiben ebből eredően harmadik személy a Szolgáltatóval szemben kártérítési, sérelemdíj megfizetése iránti vagy egyéb fizetési igénnyel lép fel, Ügyfél köteles Szolgáltatót az első erre vonatkozó felhívásban megjelölt határidőn belül kártalanítani.

 • Szerződésszegés, felelősség
  • Szolgáltató a Ptk. keretein belül korlátozza a felelősségét az alábbiak szerint:
   • A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa gyűjtött Üzleti információkhoz jogszerűen jutott hozzá. Szolgáltató nem felel azért, ha az Üzleti információ azért tartalmaz téves vagy hiányos adatot, mert a Szolgáltató részére is téves vagy hiányos adatot szolgáltattak, vagy mert az nem állt rendelkezésre (pl. az Üzleti információ forrását képező adatokban az adatgyűjtés időpontjában az Üzleti információ adatait érintő esetleges változás még nem került átvezetésre és emiatt az a Szolgáltató számára nem volt megismerhető). Szolgáltató az ezekre alapított üzleti döntésekért mindennemű felelősségét kizárja.
   • Szolgáltató kizár minden, a Szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. A hatályos jogszabályok megismerése az Ügyfél felelőssége.
   • Szolgáltató kizár minden az Üzleti Információ és annak elkészítése során felhasznált források miatt előforduló hibáért felmerülő felelősséget.
   • A Szolgáltató kizár minden az általa szolgáltatott Üzleti információ kapcsán az adatmezők telítettségéért való felelősséget.
   • A Szolgáltató által az Üzleti információk alapján szakértői és statisztikai módszerekkel készített értékelés, minősítés, hitelkeret megállapítása pusztán tájékoztató jellegű, ezért a Szolgáltató az ezen információkra, ajánlásokra alapított üzleti döntésekért mindennemű felelősségét kizárja.
   • Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége valamennyi szolgáltatása tekintetében az Ügyfél által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Ügyfél vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra. A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Ügyfélnek szándékosan okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn.
  • Az Üzleti információ forrásáról és a feldolgozás módjáról a Szolgáltató nem köteles tájékoztatást vagy adatot átadni az Ügyfél részére.
  • Ügyfél szavatosságot vállal és felel
   • azért, hogy a jelen ÁSZF VI. fejezetében foglalt rendelkezéseket alkalmazottai, megbízottai és egyéb teljesítési segédei is betartsák. E rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
   • mindazon kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
  • Amennyiben feltételezhető, hogy Ügyfél a Szolgáltatást nem szerződésszerűen használja, vagy a lekért adatbázist jogosulatlan harmadik személynek továbbadta, közzétette, vagy ahhoz bármilyen módon hozzáférést biztosított, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást haladéktalanul felfüggeszteni. Amennyiben az Ügyfél jelen pont szerinti szerződésszegése nem nyer bizonyítást, Szolgáltató köteles a Szolgáltatást aktiválni, és a Szerződés időtartama az Ügyfél választása szerint a kieső idővel meghosszabbodik, vagy az Ügyfél arányos díj-visszatérítésre jogosult. Az Ügyfél az ügy tisztázása érdekében köteles a Szolgáltatóval együttműködni. Amennyiben Ügyfél ennek során nem működik együtt, vagy a szerződésszegő magatartás beigazolódik, ez súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató ellenőrizze azokat a számítógépeket, amelyeken az Ügyfél az adatbázist használja, tárolja.
  • Ügyfél kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a közöttük lévő jogügylettel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató fél vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.
 • Vis maior
  • Vis maior esetén (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás kimaradása), valamint ha a Szolgáltató az érdekkörén kívül eső okból nem képes teljesíteni (pl. hivatalos adatszolgáltatás hiánya, hibája stb.), illetve ha ilyen esemény bekövetkezése várható, Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, megnevezve ezen eseményt, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.
  • Amennyiben ilyen esemény több mint 1 hónapig fennáll és emiatt a Szerződés nem teljesíthető, Felek kötelesek megállapodni a Szerződés szükséges módosításáról. Amennyiben e tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármelyik Fél jogosult a Szerződéstől elállni.
 • Szerződés módosítása
  • Szolgáltató jogosult a Szerződést (illetva az annak részét képező jelen ÁSZF-t, a Termékleírást vagy a Szolgáltatások díjait) egyoldalúan módosítani.
  • Jelen ÁSZF módosításáról Szolgáltató a hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal a www.bisnode.hu weboldalon elhelyezett tájékoztatással és elektronikus levélben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a módosítással kapcsolatosan az értesítésben megjelölt hatályba lépés napjáig nem nyilatkozik, úgy Felek ezt az ÁSZF módosítás elfogadására irányuló jognyilatkozatként értékelik.
 • Szerződés megszűnése
  • Határozott idejű szerződés rendes felmondás útján nem mondható fel.
  • Bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja a Szerződést, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel.
  • Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani különösen, ha
   • Ügyfél a fizetési kötelezettségének az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül sem tesz eleget;
   • az Ügyfél a VI. pontban foglalt valamely kötelezettségét súlyosan megszegi.
  • Amennyiben a Szerződés megszüntetésére azért kerül sor, mert Ügyfél a jelen ÁSZF VI. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegte, Ügyfél köteles a megrendelt Szolgáltatások után fizetendő Szolgáltatási díjak egy évi összegének ötszörösének megfelelő mértékű, de legalább 500.000,- Ft összegű kötbért fizetni Szolgáltató részére. Ügyfél köteles a kötbéren felüli kár megtérítésére is.
 • Adatkezelés

  Szolgáltató az Ügyfél adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és az Ügyfél Megrendelőlapon tett nyilatkozatának megfelelően a Szerződés tejesítése, esetleges módosítása, a teljesítés figyelemmel kísérése, a Szolgáltatási díjak számlázása, kifogások kezelése céljából, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Ügyfél az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a vele folytatott telefonbeszélgetésekről – az ott elhangzottaknak a későbbiekben való igazolhatósága végett - hangfelvételt készítsen.

 • Egyéb rendelkezések
  • A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a Felek közötti egyedi megállapodás vagy a Megrendelőlap eltérő rendelkezést nem tartalmaz.
  • Jelen ÁSZF mindenkor hatályos, illetve korábban hatályos szövege a Szolgáltató honlapján (www.bisnode.hu) érhető el és tölthető le. Szolgáltató ügyfélszolgálatán megtekinthető az ÁSZF mindenkor hatályos kifüggesztett példánya.
  • A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. évi törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatási, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
  • Felek a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitájuk esetére – pertárgyértéktől függően - a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki.
  • A jelen ÁSZF 2014. július 1-jén lép hatályba.

Termékleírások

Adatbázis szolgáltatások

Bisnode PartnerControl

Bisnode tanúsítvány

Céglista szolgáltatások

Elemzési szolgáltatások

Fizetési tapasztalat program

Globális üzleti adatbázis

Bisnode PartnerRadar

Hivatalos kiadvány szolgáltatás