Bisnode Magyarország Kft. 2012.június 12 – 2014. június 30-ig érvényben lévő Általános Szerződési Feltételei

I. Általános rendelkezések

A Bisnode Magyarország Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa a II. pontban meghatározott szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő (a továbbiakban: Ügyfél) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

Mindenki Ügyfél, aki a Szolgáltató bármely termékét, szolgáltatását használja, azon információt, adatokat keres, megtekint, azokat bármilyen módon felhasználja. Az Ügyfél esetleges Általános Üzleti Feltételei kizárólag akkor válhatnak a szerződés részévé, ha annak rendelkezéseit a Szolgáltató igazoltan aláírásra jogosult képviselője írásban előzetesen elfogadta.

II. A szerződés tárgya: A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi konkrét szolgáltatásokat nyújtja meghatározott díj megfizetése ellenében Ügyfelei részére:

1. Üzleti információ szolgáltatás a Szolgáltató által hozzáférhető legális források kutatása, a gazdasági alanyokra vonatkozó információ, adatbázis összeállítása, amely a Szolgáltató válogatását, rendszerezését, összehangolását és általa kialakított, összegyűjtött vagy összeszerkesztett üzleti információ kifejtését, az ahhoz való különböző módokon való hozzáférést foglalja magába. A Szolgáltató által nyújtott üzleti információnak a jelen rendelkezéseknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történő megszerzése, valamint felhasználása, az azokhoz való hozzáférés biztosítása a Szolgáltató alapvető érdeke. Üzleti információ: A Szolgáltató által beszerzett, közölt vagy közzétett egyes cégekre, egyéni vállalkozókra, a gazdaság további alanyaira vonatkozó bármilyen adat, tény vagy információ.

2. Hirdetés/Megjelenés: Az Ügyfél meghatározott adatainak (céginformációknak) CD kiadványon vagy Interneten (www.hbi.hu, valamint Szolgáltató és az anyavállalata érdekeltségeibe tartozó más cégek által működtetett, releváns Internetes oldalakon) való megjelenésének biztosítása.

3. Jogi információ szolgáltatás: az 1945 után megjelent magyar jogszabályokat tartalmazza változásmutatóval. A jogszabályok mellett a bírósági és alkotmánybírósági döntések, uniós joganyagok, APEH/NAV állásfoglalások stb. is elérhetőek. Személyre szabható online jogi tudástár és iratminta-tár egyben, ahol a fontosabb jogszabályok változásai is figyelhetőek.

4. Tanúsítvány: Szolgáltató az Ügyfél erre vonatkozó megrendelése alapján az Ügyfélről tanúsítványt állít ki, amely igazolja, hogy a kiállítás napján az adott cég Soliditet/Bisnode minősítési rendszer alapján milyen minősítésű, kockázati besorolású, valamint opcionálisan az erre vonatkozó weblogo megjelenítésére ad lehetőséget.

E szolgáltatások általános szabályoktól eltérő illetőleg részletes szabályait az egyes konkrét szolgáltatásokra vonatkozó pontok tartalmazzák.

A Szolgáltató valamennyi terméke (adatbázis, szoftver, szolgáltatás, stb.) és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok tulajdonosi és szerzői joga a Szolgáltatót illeti.

III. A szerződés létrejötte: (szolgáltatás igénybevételének módja)

1. Szerződés az adott szolgáltatásra vonatkozó megrendelőlap kitöltésével és cégszerű aláírásával jön létre, online megrendelőlap kitöltésével és online megküldésével, vagy telefon útján hangrögzítés mellett. Telefonos szerződéskötés esetén az ügyvezetés felhatalmazása alapján a szerződés a telefonos ügyintéző aláírása mellett kerül megküldésre az Ügyfél részére. Tekintettel a jogviszony létrejöttére, mind a díjfizetés, mind a szolgáltatás kikényszeríthető, így a Megrendelő a díjfizetés elmaradásának indokaként nem hivatkozhat arra, hogy a Szolgáltató részéről szolgáltatás nyújtása nem történt.

2. A megrendelőlapot az Ügyfél személyesen aláírhatja, illetőleg faxon, postán, e-mailben vagy on-line eljuttatja a Szolgáltatóhoz. A szerződés létrejöttének napja személyes megrendeléskor az aláírás napja, egyéb esetben az a nap, amikor a megrendelőlap a Szolgáltatóhoz érkezik. Online megrendelés esetén a Szolgáltató az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja a megrendelést, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és szerződés főbb elemeit (szolgáltatás tárgya, díja, fizetése, szerződés időtartama)

Telefonon kötött szerződés során a Szolgáltató az Ügyfél hozzájárulása esetén, a beszélgetésről hangfelvételt készít. Az Ügyfél által közölt „igen, megrendelem” kijelentéssel a felek közötti szerződés létrejön a hangrögzítés napján, kivéve, ha az a VI. pontban írott elállás gyakorlása miatt, megszűnik. A Szolgáltató az Ügyfelet az alábbiakról tájékoztatja a telefonos beszélgetés során:

a) a Szolgáltató cégnevéről és székhelyéről, telefonszámáról, a szerződéskötési szándékról

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről

c) a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló díjáról, valamint az összes járulékos költségről

d) a fizetés, a teljesítés egyéb feltételeiről

e) az elállás jogáról


A Szolgáltató ezen tájékoztatást legkésőbb a szolgáltatás teljesítésekor e-mailben, vagy e-mail cím hiányában postai úton megküldi az Ügyfélnek. Távollévők között (pl: faxon, e-mailben, megrendelőlappal, telefonon) kötött szerződés esetén a hatályos jogszabályok értelmében az Ügyfelet 8 munkanapon belül megilleti az – indokolási kötelezettség nélküli - elállás joga.

3. A szerződés tartama: A Felek közötti szerződés – kivéve, ha a jelen ÁSZF vagy a felek közötti egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik - egy éves határozott időtartamra jön létre. Előfizetésre vonatkozó megrendelés esetén a szerződés minden alkalommal automatikusan meghosszabbodik - további egy évvel, illetőleg eltérő rendelkezés esetén a szerződésben rögzített időtartammal - kivéve, ha az ügyfél a vonatkozó szerződés felmondását a lejárat előtt 30 nappal postai úton, e-mailben vagy faxon a Szolgáltató székhelyére igazolható módon eljuttatja. Kétség esetén az ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy szerződés felmondását a Szolgáltatóhoz megküldte. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az előfizetési díjat legfeljebb a mindenkori éves infláció mértékével emelje az előfizetés éves megújításakor.

IV. Titoktartás és felelősség

1. Az Üzleti információt, Üzleti információ, Jogi információ szolgáltatást kizárólag az Ügyfél használhatja fel, az Ügyfél hitelezési, kockázat elbírálási, partner ellenőrzési, beszerzési, értékesítési, marketing vagy más üzleti döntéseinek egyik tényezőjeként, saját szervezeti keretein belül. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy egy adott cég értékelése, minősítése, hitelkeret megállapítása szakértői és statisztikai módszerekkel történik és pusztán tájékoztató jellegű, így a Szolgáltató az ezen információkra, ajánlásokra alapított üzleti döntésekért, az ebből eredő esetleges károkért mindennemű felelősségét kizárja. Az Ügyfél a szolgáltatást csak a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között veheti igénybe. Ezen jogszabályok megismeréséért illetőleg a szolgáltatás jogellenes használatért való felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli.

Tilos ezeket az információkat tisztességtelen vagy csalárd ügyletekhez használni, terjeszteni, újrahasznosítani. A Szolgáltatást kizárólag a Szolgáltató által meghatározott korlátozások, megszorítások figyelembevételével lehet jogszerűen felhasználni. Harmadik személynek sem díjazás ellenében, sem ingyenesen átengedni, hozzáférést engedni tilos, kivéve, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen írásban hozzájárult. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy azon szolgáltatások, ahol lehetőség van több felhasználós előfizetésre, kizárólag az Ügyfél szervezeti keretein belül, saját munkatársai által használhatók. Jogosulatlan, harmadik személy számára történő hozzáférés biztosítása súlyos szerződésszegésnek minősül és a VI. pontban foglal jogkövetkezményeket vonja maga után.

2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltatást nem kérhet mások részére vagy használatára és azt sem teheti lehetővé, hogy a jelen ÁSZF alapján mások adjanak be Szolgáltatás iránti kérelmeket, kivéve, ha a kérelem benyújtója írásbeli meghatalmazás alapján megbízottként jár el. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást Ügyfél nem használhatja mások részére tanácsadáshoz vagy ajánlásokhoz, az kizárólag az Ügyfél belső használatára szól, kivéve amennyiben ehhez Szolgáltató írásban kifejezetten hozzájárult, vagy a Felek ettől eltérően rendelkeznek.

3. Az Ügyfél vállalja, hogy megfelelő formában biztosítja a Szolgáltatás alkalmazottai által való bizalmas kezelését.

4. Az Ügyfél felelős a Szolgáltató felé mindazon következményekért, amelyek abból erednek, hogy ő, vagy az általa tájékoztatott harmadik személy a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó rendelkezéseket megszegik, a Szolgáltató minden - az Ügyfél általi - szerződésszegés esetleges következményeiért való felelősségét kizárja.

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból és szerződött partnerektől származik A Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha az információ forrását képező anyagokban az adatgyűjtés időpontjában az információ adatait érintő bárminemű esetleges változást nem vezettek még át, így az a Szolgáltató által nem volt megismerhető. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy nem teljeskörű adatot, mert a Szolgáltató részére is téves ill. hiányos adatot szolgáltattak, vagy egyéb okból nem áll a rendelkezésére, úgy a Szolgáltató a téves ill. hiányos adatok szolgáltatásának következményei tekintetében, illetőleg az ezekre alapított üzleti döntésekért, az ezekből eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja. A Szolgáltató az általa szolgáltatott bárminemű üzleti információ kapcsán az adatmezők telítettségére garanciát nem vállal.

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás kimaradása, hivatalos adatszolgáltatás hiánya, hibája stb.).

Vis Major előfordulása esetén, illetve ha annak bekövetkezése előre látható Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Major pontos okát, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

Amennyiben a Vis Major 1 hónapnál hosszabb idővel késleltetné a Szerződés végrehajtását, Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Szerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben ezen tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármely Félnek jogában áll a Szerződéstől elállni.

Amennyiben ezen tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll a Szerződéstől elállni.

6. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az Üzleti, Jogi információ különböző elemei eltérő időszakonként aktualizált és felülvizsgált információ. Erre tekintettel a Szolgáltató szolgáltatása kizárólag az Ügyfél által az igénybevétel időpontját megelőző utolsó felülvizsgálat, adatgyűjtés, külső adatszolgáltatói információátadás eredményeként rögzített, aktualizált adatok közlését, valamint az ehhez kapcsolódó üzleti értékelést foglalja magában, és így a Szolgáltató nem felelős ezen felülvizsgálat és az Üzleti információ szolgáltatásának időpontja között bekövetkezett esetleges változások közlésének elmaradásáért. Bizonyos szolgáltatások esetén, amennyiben erre a megrendelési felület lehetőséget biztosít, Ügyfél kifejezetten igényelheti az adatok frissítését, aktualizálását. Az Ügyfél kizárólag a nem hivatalos forrásból, nem nyilvánosságra kötelezett adatok vonatkozásában tilthatja meg, hogy azok a Szolgáltató adatbázisában szerepeljenek.

7. A Szolgáltató nem köteles információt adni az Ügyfél részére az Üzleti, Jogi információ forrásairól és kezeléséről.

8. Az Ügyfélnek minden esetben fel kell tüntetni a jelen rendelkezésekben foglalt felhasználási korlátozásokra vonatkozó tájékoztatást valamennyi Üzleti, Jogi információ engedélyezett másolatán.

9. A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Ügyfél felé csak szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége valamennyi szolgáltatása tekintetében az Ügyfél által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Ügyfél vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra.

V. Díjfizetés

A szolgáltatások díjáról az Ügyfelek árajánlatot kérhetnek, amely alapján a Szolgáltató a konkrét igény ismeretében árajánlatot ad.

A konkrét szolgáltatás díját az egyedi szerződések, megrendelőlapok tartalmazzák. Az Ügyfél a szerződéskötést követően kiállított számlát köteles annak kézhezvételét követő 10 napon belül átutalni. A számla a pénz Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor tekintendő kiegyenlítettnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – a hirdetés kivételével - semmilyen szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg addig, amíg az Ügyfél az adott szolgáltatás számláját maradéktalanul ki nem egyenlítette.

Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként fizetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, a szerződés azonnali hatályú felmondására, a követelés peres úton való érvényesítésére, akár felszámolási eljárás megindítására.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díj megfizetésének kötelezettsége attól függetlenül terheli, hogy a szolgáltatást ténylegesen igénybe vette-e vagy sem.

Az Ügyfél a számlát annak fizetési határidejéig reklamálhatja meg. Ebben az esetben a fizetési határidő a kifogás elbírálásáig meghosszabbodik. Indokolatlan kifogás esetén a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató késedelmi kamatot számít fel. Az indokolt kifogás egyedi elbírálás alá esik. Nyolc napon túl tett elállás esetén a Szolgáltató díjat nem térít vissza.

VI. Szerződés módosítása, megszüntetése

A felek közötti szerződés módosítható:

- közös megegyezéssel

- jogszabály változás esetén a Szolgáltató által egyoldalúan

- Szolgáltató általi ÁSZF módosítás miatt

Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban bejelenteni. Ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A felek közötti szerződés megszűntetése/megszűnése:

- tekintettel arra, hogy a szerződések határozott időtartamra jönnek létre, azok rendes felmondás útján nem mondhatók fel.

- szándékos vagy súlyos szerződésszegés esetén szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye abban az esetben, ha a Fél – következményekre történő figyelmeztetése és megfelelő határidő kitűzése mellett - nem hagy fel szerződésszegő magatartásával vagy ismételten szerződést szeg.

Súlyos vagy szándékos szerződésszegésnek minősül a különösen, de nem kizárólagosan a IV. pontban foglalt kötelezettség megszegése, illetőleg ha az Ügyfél nem rendeltetésszerűen, illetőleg nem a szerződésnek vagy a jelen ÁSZF-nek megfelelően használja az általa megrendelt szolgáltatást. Ha a Felek közötti egyedi megállapodás vagy a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, az Ügyfél éves előfizetéses szerződés esetén a szerződéses nettó összeg ötszöröse, egyéb esetben az adott szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltatóval a szerződésszegést megelőző egy évben bonyolított forgalom ötszöröse, de legalább 500 000 Ft összegű kötbért köteles fizetni. Az Ügyfél köteles a kötbéren felüli kár megtérítésére is.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy az Ügyfél a szolgáltatást nem rendeltetésszerűen, illetőleg nem a szerződésnek vagy a jelen ÁSZF-nek megfelelően használja, illetőleg ha az általa vásárolt adatbázist harmadik személynek akár ingyen, akár térítés ellenében továbbadta, közzétette, vagy bármilyen módon hozzáférést biztosított, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást haladéktalanul felfüggeszteni. Amennyiben a szerződésszegő magatartás nem igazolódik be, úgy az Ügyfél választása szerint a szerződéses időszak meghosszabbodik a kieső idővel vagy arányos díjvisszatérítésre jogosult. Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél az ügy tisztázása érdekében együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a fenti szerződésszegő magatartás beigazolódik, úgy a szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül, amellett, hogy a Szolgáltató polgári illetőleg büntető eljárást kezdeményez. Ügyfél ebben az esetben arányos díjvisszafizetésre nem jogosult.

- közös megegyezéssel írásban

- a szolgáltatás megszűnésével

- a Szolgáltató vagy az Ügyfél jogutód nélküli megszűnésével

- a V. pont szerinti 3 napon belüli elállási jog gyakorlásával

- Távollévők között kötött szerződések esetén az Ügyfél a III. pontban meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő 8 napon belül elállásra jogosult. Az Ügyfél e jogát e-mailben, faxon, illetőleg postai úton gyakorolhatja.

A szerződés megszűnésekor a még nem teljesített szolgáltatásért járó díj az Ügyfélnek visszajár, kivéve az Ügyfél jogutód nélküli megszűnésekor illetőleg az Ügyfél általi súlyos szerződésszegés miatti szerződés felmondás esetén.

VII. Az egyes konkrét szolgáltatások részletes szabályai:

1. Üzleti információs szolgáltatás:

a.) On-line üzleti információs szolgáltatás

Szolgáltató a felhasználás jellege alapján megkülönböztet On-line céginformáció szolgáltatást, melyet ügyfél adott cégek, gazdasági alanyok ellenőrzése, adatainak megismerése miatt vesz igénybe, valamint Online marketing szolgáltatást, ahol Ügyfél értékesítési, marketing tevékenységéhez szükséges cégeket, gazdasági alanyok egy célcsoportját határozza meg és válogatja le.

A szolgáltatás Interneten keresztül, online belépéssel biztosított szolgáltatás. Emiatt csak megfelelő műszaki felszereltséggel rendelkező Ügyfelek használhatják. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás során kizárólag a Szolgáltató a különböző adatbázisaiban tárolt információt közöl. Amennyiben az Ügyfél az on-line szolgáltatást megrendeli, részére a Szolgáltató belépési kódot (felhasználó név, jelszó) ad. A kódot az Ügyfél a szerződéskötést követően haladéktalanul megkapja, a kód viszont akkor kerül élesítésre, válik használhatóvá, amikor az Ügyfél a számláját a vonatkozó szolgáltatás tekintetében kiegyenlítette, azaz a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Az Ügyfél teljes felelősséget vállal a belépési kód használatáért, annak bizalmas kezeléséért.

Az online üzleti információs szolgáltatások során a gazdasági alanyokra vonatkozó üzleti információ megtekintése, vagy az adatok külső fájlba történő kinyerése Egységek/Kreditek alapján történhet, ezek felhasználását a VIII. pont szabályozza. Amennyiben a megrendelés a megtekinthető riportok számát korlátozza, és nincs külön jelölve, hogy egy riport hány egységbe kerül, úgy 1 riport megtekintési lehetőség 1 egységnek értendő.

Az online üzleti információ szolgáltatások során a gazdasági alanyokra vonatkozó üzleti információ megtekintése, vagy az adatok külső fájlba történő kinyerése Egységek/Kreditek alapján történhet, ezek felhasználását a VIII. pont szabályozza. Amennyiben a megrendelés a megtekinthető riportok számát korlátozza, és nincs külön jelölve, hogy egy riport hány egységbe kerül, úgy 1 riport megtekintési lehetőség 1 egységnek értendő. Az Ügyfél köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, tilos bármilyen automatikus rendszer, robot, olyan informatikai, szoftveres megoldás alkalmazása, melynek célja a nagyobb adatmennyiség kinyerése. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy e tevékenysége adatlopásnak minősül és polgári illetve büntetőjogi felelősséget von maga után. Szolgáltató felhasználónként naponta maximum 150 db cégprofil megtekintést tekint rendeltetésszerű használatnak.

Az On-line szolgáltatás kizárólag előfizetés útján vehető igénybe. Minden szerződéses év az aláírás napján kezdődik és határozott, 12 havi időtartamra szól, kivéve, ha Felek ettől eltérően nem rendelkeznek külön szerződés vagy megrendelőlap formájában

b.) Monitoring szolgáltatás/negatív események figyelése, változásfigyelés, minősítés figyelés/

A monitoring egyedi üzleti vállalkozások Szolgáltató weboldalán és/vagy a megrendelőlapon vagy szerződésben rögzített adatai tekintetében kíséri figyelemmel a változásokat, és biztosítja a szolgáltatás Ügyfél által választott módja szerint ezen változások nyomon követését internetes bejelentkezést követően és/vagy e-mailben.

A monitoring szolgáltatás egy-egy cégre vonatkozó igénybevétele kizárólag valamely más szolgáltatás előfizetője számára áll rendelkezésre az érvényes előfizetési időszakon belül a meghatározott maximálisan megjelölhető partnerkör erejéig.

Előfizetés esetén a Szolgáltatató vállalja, hogy a kért CD-t a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül megküldi az Ügyfélnek a számlával egyidejűleg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CD használatához szükséges kódot a Szolgáltató csak akkor küldi meg, ha az Ügyfél a számlát kiegyenlítette.

A monitoring szolgáltatás kapcsán megjelölt partnerkörre vonatkozóan a Szolgáltatót teljes titoktartási kötelezettség terheli.

c.) Hivatalos kiadmányok

Az Ügyfél jogosult hivatalos kiadmányt kérni gazdálkodó szervezetekről, ezeket Szolgáltató a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszeréből szolgáltatja.

A Nyilvános cégadatok kivonata és a Nyilvános cégadatok másolata elnevezésű kiadmányok és a többi kiadmány közhiteles céginformációnak minősül. A rendszer által ilyen módon továbbított kiadmányok hitelességét az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata szavatolja, de nem minősülnek közokiratnak. Ezen szolgáltatások külön előfizetés keretében, vagy egyedi, dokumentumonként árazás alapján rendelhetők meg.

d.) Marketing lista/Cégleválogatás

Szolgáltató a külön adatlapon definiált marketing listát, cégleválogatást a Szolgáltató számlájának kiegyenlítését követően (az összeg jóváírása a Szolgáltató bankszámláján) 2 munkanapon belül adja át - elektronikus mailen, Excel, vagy egyéb, Felek által egyeztetett formátumban – Ügyfél részére. A Szolgáltató jelen adatbázisában külön jelöli a reklámra engedélyezett e-mail címeket, egyértelműen megkülönböztetve a reklámra nem engedélyezett email címektől. Külön jelölés nélkül az átadott e-mail címet reklámra engedélyezettnek minősülnek a hatályos jogszabályok alapján. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen engedélyt az érintett bármikor visszavonhatja, illetőleg a jogszabályok alapján reklámra engedélyezett e-mail címeknél ilyen reklám küldését megtilthatja és ez esetben részére reklám e-mail a továbbiakban nem küldhető. Reklámnak minősül a reklám levél küldéséhez való hozzájárulás kérése is. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az átadott adatbázisban szereplő természetes személyek részére postai úton kizárólag azok előzetes hozzájárulása esetén küldhető reklám levél, ezt megelőzően postai úton csak az ehhez való hozzájárulás megadása kérhető.

Ügyfél teljes felelősséget vállal azért, hogy az átvett adatbázisban szereplő adatokat a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, az azokban lévő korlátozások figyelembevételével használja fel. Szolgáltató az általa átadott adatok jogosulatlan, illetőleg a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes felhasználásáért való felelősségét teljes mértékben kizárja.

e.) Kompass termékek, szolgáltatások

Szolgáltató a Kompass International Neuenschwander viszonteladójaként jogosult Kompass márkanév alatt Kompass szolgáltatások és termékek értékesítésére. Ezen termékekért és szolgáltatásokért a Kompass International Neuenschwander felel. A www.kompass.com adatbázis hozzáférésre, előfizetésre a VII./1./a. pont rendelkezései vonatkoznak, a www.kompass.com–on hirdetési, megjelenési lehetőségeket a VII/2. pont szabályozza. E termékek illetőleg szolgáltatások értékesítése esetén - függetlenül attól, hogy más cég terméke - a jelen ÁSZF az irányadó.

2. Hirdetés/Megjelenés

A Szolgáltató biztosítja Ügyfelei részére azok meghatározott adatainak (céginformációknak) Interneten (www.hbi.hu, valamint Szolgáltató és az anyavállalata érdekeltségeibe tartozó más cégek által működtetett, releváns Internetes oldalakon) való megjelenését.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Megrendelőtől díjmentesen felvett adatok formai és fogalmazásbéli módosítására kizárólag abból a célból, hogy adatbázisának egységes szerkezetét megőrizze, és a felhasználók számára az adatbázis használatát megkönnyítse.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az adatbázisában szereplő, hivatalos forrásból származó, nyilvánosságra kötelezett adatokon felül azokat az adatokat jelenteti meg az Ügyfélről, amelyeket az Adatlapon az Ügyfél megad, ennek hiányában a Szolgáltató rendelkezésére álló adatok kerülnek közzétételre. Az Adatlapon felül közzétenni kívánt egyéb adatot, ábrát (logo) az Ügyfél köteles a szerződéskötést követő 3 napon belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

Az Ügyfél folyamatosan nyomon követheti az interneten keresztül a róla megjelent hirdetést a megjelenéssel érintett honlapokon, a megjelenő adatok módosítását írásban bármikor kérheti a Szolgáltatótól.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak olyan – tudomása szerinti - valós adatokat tesz közzé, amelyek a rendelkezésére álló hivatalos adatokkal egyeznek, azonban felelősséget nem vállal az Ügyfél által közzétenni kért adatok valóságtartalmáért.

Az Ügyfél hozzájárul, hogy a pusztán telefonon tett adategyeztetés során általa közölt adatmódosulásokat a Szolgáltató nyilvántartásában, megjelenéseiben, hirdetéseiben átvezesse.

3. Online jogi információ szolgáltatás

A jogi információ szolgáltatás rendszeresen frissülő, személyre szabható online jogi tudástár és iratminta-tár, teljes körű jogszabálygyűjtemény és jogi információs rendszer. A szolgáltatás bárhonnan elérhető, egy számítógép és aktív internetkapcsolat segítségével. A szolgáltatás éves előfizetéssel rendelhető meg. Az Ügyfél köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, kizárólag az előfizetésben szereplő számú számítógépen használni. Amennyiben az Ügyfél az előfizetésétől eltérően a szolgáltatást több számítógépen használja, úgy köteles jogosulatlan használatonként az előfizetése szerint egy gépre jutó díj ötszörösének megfelelő mértékű kötbért fizetni. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatáshoz harmadik személyek részére hozzáférést biztosít, úgy az éves előfizetési díj ötszörösének megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. Az Ügyfél ezen felül köteles az ezt meghaladó kárt megtéríteni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét ellenőrizni és jogosulatlan használat észlelésekor azt haladéktalanul felfüggeszteni illetőleg a szerződést azonnali hatállyal felmondani díj-visszafizetési kötelezettség nélkül. A jogi információ szolgáltatás forrása a Menedzser Praxis Kft.

4. Soliditet tanúsítvány

Szolgáltató az Ügyfél erre vonatkozó megrendelése alapján az Ügyfélről tanúsítványt állít ki, amely igazolja, hogy a kiállítás napján az adott cég Soliditet/Bisnode minősítési rendszer alapján milyen minősítésű, kockázati besorolású, valamint opcionálisan az erre vonatkozó weblogo megjelenítésére ad lehetőséget. A tanúsítvány a kiállítást követő 1 évig használható fel. A weblogó csak a Szolgáltató által megadott módon és abban az esetben jelenhet meg az Ügyfél weboldalán, ha az Ügyfél jogosult valamelyik tanúsítványra. Amennyiben a jogosultság megszűnik, a weblogó automatikusan lekerül a weboldalról. A Soliditet tanúsítvány csomag megrendelésével Ügyfél automatikusan megrendeli az egy naptári év múlva aktuális minősítésre vonatkozó csomagot, amennyiben a feltételeknek Ügyfél változatlanul megfelel, amennyiben nem, a frissítési szolgáltatás megszűnik. A tanúsítvány csomag frissítési szolgáltatás a megrendeléstől számított 1 naptári év letelte előtt legalább 1 hónappal - a Szolgáltatóhoz beérkezett írásbeli nyilatkozattal - lemondható. A Soliditet weblogó az Ügyfél honlapján kizárólag a Szolgáltató által biztosított linkelhető webes megjelenéssel lehetséges, annak megváltoztatása és 1 éven túli használata jogellenes. A jogosulatlan használatért Ügyfél teljes felelősséggel tartozik, a károkozás tényétől függetlenül pedig köteles az egyszeri tanúsítvány csomag díj háromszorosának megfelelő összegű kötbért fizetni. Szolgáltató a Soliditet tanúsítványra alapított üzleti döntésekért való felelősséget kizárja.

VIII. Egységek/kreditek

Meghatározott – a jelen ÁSZF-ben feltüntetett – bizonyos szolgáltatások díjazásának számítása egységek/kreditek alapján történik, amelyeket az Ügyfél vásárol előfizetés formájában egy adott időszakra önállóan, vagy más szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

A jelen ÁSZF szerint egy Egység/Kredit azt a névértéket jelenti, amely alapján az itt meghatározott termékek és szolgáltatások vagy azok egy részének díja megállapításra kerül. A Szolgáltató a szerződéskötéskor, a megrendeléskor az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, vagy a szolgáltatás weboldalán feltűnteti azt a táblázatot, amelyből az Ügyfél könnyen tájékozódhat, hogy meghatározott szolgáltatást hány egységért/kreditért tud igénybe venni. Egységért/kreditért kizárólag a Szolgáltató által meghatározott szolgáltatások vehetőek igénybe, egyéb szolgáltatás igénybevétele esetén az külön kerül elszámolásra.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa vásárolt Egységeket/Krediteket csak a szerződés időtartama alatt használhatja fel. Az előfizetési időszak alatt fel nem használt Egységek/Kreditek automatikusan érvényüket vesztik az előfizetési időszak lejártakor, azok értékét a Szolgáltató nem téríti vissza. Többletigény esetén az előfizetés tartama alatt Ügyfél további Egységeket/Krediteket vásárolhat.

IX. A teljesítés helye, érvénytelenség, bírósági illetékesség, alkalmazandó jog

1. A teljesítés helye Budapest.

2. Amennyiben utólag a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezésének érvénytelenségét állapítják meg, úgy ez a körülmény a szerződés egyéb részeinek hatályát és érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

3. A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekben a jelen Feltételek alapján kötött szerződések és a Polgári Törvénykönyv, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatási, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. Tv., a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Tv., a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv., valamint egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. Az Ügyfelek a szerződés illetőleg a megrendelőlap aláírásával kijelentik, hogy e jogszabályokat ismerik és magukra nézve kötelező erejűnek ismerik.

4. A jelen ÁSZF-ből, valamint az ezek alapján megkötött szerződésekből fakadó jogviták eldöntésére a felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

X. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a Felek közötti külön megállapodás eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

AA Szolgáltató biztosítja, hogy a jelen ÁSZF mindenkor hatályos, illetve korábban hatályos szövege a Szolgáltató honlapján (www.hbi.hu, www.partnercontrol.hu, www.soliditet.hu, www.bisnode.hu) folyamatosan elérhető, illetőleg ügyfélszolgálatán annak mindenkor hatályos kifüggesztett példánya bármikor megtekinthető legyen, valamint kérésre e-mailben megküldi Ügyfelei részére.

Ügyfél hozzájárul nevének Szolgáltató által referenciaként történő felhasználásához a szerződés időtartama alatt és azt követő 1 éven belül.

A jelen ÁSZF 2012. június 12-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az Ügyfél a szerződés/megrendelőlap aláírásával egyben elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri és azokat magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.

Budapest, 2012. június 12.