Bisnode Fizetési Tapasztalatok Általános Szerződési Feltételei

 • Szerződés tárgya
  A Bisnode Magyarország Kft (Szolgáltató) a Bisnode Fizetési tapasztalatok program keretében saját adatállománya részeként különböző cégek által üzleti partnereinek fizetési magatartásával kapcsolatos adatokat gyűjt és dolgoz fel, és az így létrejött adatbázishoz online hozzáférést biztosít („Szolgáltatás”). A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”), az egyedi feltételeket a Megrendelőlap, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó részletszabályokat pedig a Termékleírás tartalmazza (az ÁSZF, a Megrendelőlap és a Termékleírás továbbiakban együtt: „Szerződés”).
 • Fogalmak
  Szolgáltató: Bisnode Magyarország Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-917390; adószám: 14735808-2-43; telefon: +36 1 815 8500; Fax: +36 1 815 8599; e-mail: info@bisnode.hu; honlap: www.bisnode.hu, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60028/2012)
  Ügyfél: Az a fogyasztónak nem minősülő, tehát a szolgáltatásokat gazdasági tevékenysége körében igénybe vevő személy, aki a Szolgáltató valamely termékét használja, a Szolgáltatásokat igénybe veszi, azon információt, adatokat keres, megtekint, azokat bármilyen módon felhasználja, vagy erre irányuló szerződést kíván kötni.
  Megrendelőlap: Egyedi megállapodás Szolgáltató és Ügyfél között, amely tartalmazza az Ügyfél adatait, a megrendelt Szolgáltatásokat, az Ügyfél által fizetendő díjakat, a Szerződés időtartamát, az Ügyfél által vállalt adatszolgáltatás keretében átadott üzleti partneradatok számát, és a jelen ÁSZF-től esetlegesen eltérő egyedi rendelkezéseket.
  Termékleírás: Részletes ismertető, amely tartalmazza az Ügyfél által teljesítendő Adatszolgáltatás, valamint a Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében nyújtott Szolgáltatások részletes ismertetését. A Termékleírás részét képezi továbbá az Ügyfél adatszolgáltatását segítő Adatátadási segédlet.
  Szolgáltatási díj: Az Ügyfél által a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatónak fizetendő díj. A szolgáltatási díjat a Megrendelőlap tartalmazza.
  Üzleti Információ: A gazdasági élet szereplőire, vagy azok egy csoportjára vonatkozó bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, tény vagy információ, különösen a különböző cégek által üzleti partnereik fizetésével kapcsolatos „tapasztalatok” tárgyában szolgáltatott adatok.
  Ügyfél Adatszolgáltatása: A Bisnode Fizetési Tapasztalatok Program keretében az Ügyfél által adatkezelés, adatfeldolgozás, elemzés, felhasználás céljára történő adatátadás. Az Adatszolgáltatásra vonatkozó részletszabályokat a Termékleírás és az Adatátadási segédlet tartalmazza.
  Szolgáltatás: Szolgáltató a Bisnode Fizetési Tapasztalatok Program keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja :
  • összegyűjti, elemzi és feldolgozza az Ügyfél által nyújtott információt, majd összesített formában Ügyfél számára elérhetővé teszi.
  • a feldolgozást követően elemzést készít az Ügyfélnek online felületen, ahol összehasonlítható az Ügyfél beazonosított ügyfélkörének fizetési profilja az adatbázisban tárolt átlagos értékekkel.
 • A szerződés létrejötte
  • A szerződés megkötésére az alábbiak szerint kerülhet sor:
   • a Megrendelőlap kitöltésével és cégszerű aláírásával, és Szolgáltató részére történő megküldése útján.
   • a Szolgáltató weboldalán keresztül, online megrendelőlap alkalmazásával (önállóan vagy más szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg), vagy
   • Telefon útján telefonos regisztráció alkalmazásával. Telefonon keresztül történő szóbeli szerződéskötés esetén a szerződés írásbeli változatát a Szolgáltató készíti el, a Szolgáltató képviseletében eljáró telefonos ügyintéző írja alá, és küldi meg az Ügyfél részére. telefonon történő regisztráció útján, amikoris a Szerződést a Szolgáltató készíti, a Szolgáltató képviseletében eljáró ügyintéző írja alá és küldi meg Ügyfél részére postai úton.
  • A nyomtatott Megrendelőlapot cégszerű aláírást követően személyesen, faxon, postán vagy e-mailben kell megküldeni a Szolgáltatónak. A Szolgáltatás használatához szükséges felhasználónevet és jelszót Szolgáltató a Megrendelőlap feldolgozását és Ügyfél szerződéskötést megelőző 12 naptári hónapra vonatkozó adatra vonatkozó Adatszolgáltatását követően küldi meg Ügyfélnek a Megrendelőlapon megadott e-mail címre. A Szerződés a Megrendelőlap aláírásával jön létre.
  • Elektronikus úton (online) történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően, jelen ÁSZF útján az Ügyfelet tájékoztatja
   • a szerződéskötés technikai lépéseiről: miszerint a Szolgáltató a megrendelést az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és szerződés tartalmát (szolgáltatás tárgya, díja, fizetése, szerződés időtartama). A szerződés a visszaigazoló e-mail küldésével jön létre. a szerződéskötés technikai lépéseiről: miszerint a Szolgáltató a megrendelést az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és Szerződés tartalmát (szolgáltatás tárgya, adatszolgáltatás tartalma, célja, díja, fizetése, szerződés időtartama). A szerződés a visszaigazoló e-mail küldésével jön létre.
   • arról, hogy a Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és annak adatait, valamint az Ügyfél adatait Szolgáltató rögzíti, mégpedig oly módon, hogy a Szerződés utóbb is hozzáférhető maradjon.
   • arról, hogy Ügyfél az ajánlat megérkezését (megrendelés visszaigazolását) követően e-mailen vagy telefonon kérheti a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását.
  • Telefonon történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet az alábbiakról:
   • a Szolgáltató cégnevéről és székhelyéről, telefonszámáról, a szerződéskötési szándékról;
   • a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
   • a Szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló díjairól és kedvezményekről, a díjmentesség feltételeiről, valamint az összes járulékos költségről;
   • a fizetés, a teljesítés egyéb feltételeiről;
   • a Szerződés időtartamáról;
   • arról, hogy Szolgáltató a szerződéskötés során ÁSZF-et alkalmaz, amelyet az Ügyfél szerződés-kötés előtt megismerhet, és hogy az Ügyfél a telefonos szerződéskötéssel egyidejűleg a Szolgáltató ÁSZF-ét is elfogadja.

   Ügyfél által közölt „igen, megrendelem”, vagy egyéb, a Szerződés megkötésére utaló egyértelmű kijelentéssel a Szerződés a hangrögzítés napján létrejön. Ügyfél beleegyezése esetén a Szolgáltató a telefonbeszélgetésről hangfelvételt készít.

 • A Szolgáltatás igénybe vétele
  • A Szolgáltató a Szerződésben foglaltak szerint vállalja a Szolgáltatás folyamatos nyújtását, üzemeltetését, mindaddig, amíg Ügyfél rendszeresen és határidőben - azaz minden hónap 10. napjáig előre meghatározott formátumban - teljesíti a Adatszolgáltatást.
  • Ügyfél a Szolgáltatást azt követően veheti igénybe, hogy teljesítette az első Adatszolgáltatást. Az első Adatszolgáltatást követően az adatbázis beazonosítása esetén a Szolgáltató 10 (tíz) munkanapon belül értesíti az Ügyfelet az adatlehívás elérhetőségéről, a belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó megadásával egyidejűleg. Ügyfél a Szolgáltatást (a megrendelt tartalommal és mennyiségben) Szolgáltató internetes elérhetőségein keresztül, felhasználónév és jelszó használatával veheti igénybe. Az első Adatszolgáltatástól kezdődően Ügyfél minden hónap 10. napjáig teljesíti az Adatszolgáltatást.
  • A Szolgáltatás a hét minden napján folyamatosan elérhető 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. Szolgáltató az online hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg - a szükséges időre – korlátozhatja. Szünetel a Szolgáltatás akkor is, ha az átmenetileg műszaki okok miatt akadályba ütközik. Amennyiben a karbantartás előrelátható, a Szolgáltató az Ügyfelet az online Szolgáltatás szüneteléséről az érintett Szolgáltatás weboldalán előzetesen tájékoztatja.
  • A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver- és szoftver konfiguráció, valamint az online Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges internet hozzáférés biztosítása az Ügyfél feladata.
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások abban a formában és összetételben, ahogy azokhoz Ügyfél hozzáférhet, a Szolgáltató nagy értékű, szerzői joggal védett szellemi tulajdonát képezik.
 • Felek jogai és kötelezettségei
  • A Szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy az Ügyfél havi rendszerességgel megküldje az általa vállalt számú üzleti partnerre vonatkozó adatokat (fizetési tapasztalatokat)
  • Az Ügyfél köteles az Adatszolgáltatást minden hónap 10. napjáig teljesíteni. Az Adatszolgáltatás elmaradása, mint teljesítési késedelem, szerződésszegésnek minősül, ezért Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezései szerint felfüggeszteni.
  • Az Ügyfél köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen igénybe venni, ennek során nem használhat olyan automatikus rendszert, robotot, vagy informatikai, szoftveres megoldást, melynek célja adatgyűjtés, nagyobb adatmennyiség kinyerése.
  • Az Ügyfél az Üzleti információt alapvetően saját célra használhatja fel, Felek eltérő megállapodása vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére sem díjazás ellenében, sem ingyenesen nem adhatja tovább, ahhoz hozzáférést nem adhat, a Szolgáltatást mások részére történő tanácsadás nyújtásához vagy ajánlásokhoz nem használhatja.
  • Az Ügyfél kizárólag a hivatalos forrásokban fel nem lelhető, munkatársai által megadott, nem nyilvános adatok vonatkozásában tilthatja meg, hogy azok a Szolgáltató adatbázisában szerepeljenek.
  • Az Ügyfél köteles az általa az üzleti partnereire vonatkozóan megküldött adatokban és a saját adataiban bekövetkező változást 15 napon belül Szolgáltatónak írásban bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Ügyfél felel.
 • Szolgáltatási díj, díjfizetés
  • Szolgáltatási díj:

   Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybe vételéért Ügyfél – a felek eltérő megállapodása hiányában - Szolgáltatási díjat fizet. A Szolgáltatási díjakat a Megrendelőlap tartalmazza. A Szolgáltatási díjak éves díjak, annak időarányos visszatérítése kizárt. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat a mindenkori éves infláció mértékével - a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján - az előfizetés éves megújításakor megemelni. Szolgáltató fenntartja a jogot Szolgáltatási díj egyoldalú módosítására.

  • Fizetés módja, ideje:

   Ügyfél éves Szolgáltatási díjat fizet. Ügyfél a Szolgáltatási díjra vonatkozó számlát az azon szereplő fizetési határidőn belül – legalább 10 nap - főszabályként átutalással köteles kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásával minősül kiegyenlítettnek. Felek az Áfa törvény 58.§-a értelmében időszakos elszámolásban állapodnak meg.

  • Kifogás:

   Ügyfél a számlával kapcsolatban a számla esedékességének napjáig terjeszthet elő kifogást. Ebben az esetben a fizetési határidő a kifogás elbírálásáig meghosszabbodik. Alaptalan kifogás esetén a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató késedelmi kamatot számíthat fel.

 • Fizetési késedelem
  • Késedelmes fizetés esetén Ügyfél a Ptk. vállalkozások közötti szerződés esetén irányadó késedelmi kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek (Ptk. 6:155 §) megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni Szolgáltató részére.
  • Amennyiben az Ügyfél által Szolgáltatónak teljesített fizetés nem fedezi a lejárt és esedékes Szolgáltatási díjat, úgy Szolgáltató azt az alábbi sorrend szerint számolja el: (1) régebben lejárt tartozás; (2) azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított, (3) egyenlő mértékben biztosított követelések közül a kötelezettre terhesebb tartozásra kell elszámolni.
  • Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat összegén felül az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.
  • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást vagy annak használatát felfüggeszteni mindaddig, amíg az Ügyfél az esedékes Szolgáltatási Díjat maradéktalanul ki nem egyenlítette, valamint ha az Adatszolgáltatást legalább két alkalommal nem teljesíti. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy Szolgáltató a Szolgáltatás használatának korlátozásán túl jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.
 • Titoktartási kötelezettség
  • Feleket a Szolgáltatás igénybe vétele során tudomásukra jutott információk kapcsán titoktartási kötelezettség terheli, kivéve, ha jogszabályi rendelkezés alapján köteles az adatszolgáltatásra. E kötelezettség Ügyfél részéről történő megsértése esetén, amennyiben ebből eredően harmadik személy a Szolgáltatóval szemben kártérítési, sérelemdíj megfizetése iránti vagy egyéb fizetési igénnyel lép fel, Ügyfél köteles Szolgáltatót az első erre vonatkozó felhívásban megjelölt határidőn belül kártalanítani.
  • Az Ügyfél vállalja, hogy megfelelő formában biztosítja az Üzleti információ alkalmazottai által való bizalmas kezelését. Kötelezettséget vállal, hogy minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Üzleti információ, vagy az annak eléréséhez szükséges felhasználónév és/vagy jelszó jogosulatlanul ne kerülhessen harmadik személy birtokába.
 • Szerződésszegés, felelősség
  • Szolgáltató a Ptk. keretein belül korlátozza a felelősségét az alábbiak szerint:
   • Szolgáltató nem felel azért, ha az Üzleti információ azért tartalmaz téves vagy hiányos adatot, mert a Szolgáltató részére is téves vagy hiányos adatot szolgáltattak, vagy mert az nem állt rendelkezésre (pl. az Üzleti információ forrását képező adatokban az adatgyűjtés időpontjában az Üzleti információ adatait érintő esetleges változás még nem került átvezetésre, és emiatt az a Szolgáltató számára nem volt megismerhető). Szolgáltató az ezekre alapított üzleti döntésekért való mindennemű felelősségét kizárja.
   • Szolgáltató kizár minden, a Szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. A hatályos jogszabályok megismerése az Ügyfél felelőssége.
   • Szolgáltató kizár minden az Üzleti Információ és annak elkészítése során felhasznált források miatt előforduló hibáért felmerülő felelősséget.
   • A Szolgáltató kizár minden felelősséget az általa szolgáltatott Üzleti információ kapcsán az adatmezők telítettségéért.
   • A Szolgáltató által az Üzleti információk alapján szakértői és statisztikai módszerekkel készített értékelés, minősítés, hitelkeret megállapítása pusztán tájékoztató jellegű, ezért a Szolgáltató az ezen információkra, ajánlásokra alapított üzleti döntésekért mindennemű felelősségét kizárja.
   • Szolgáltató felelőssége valamennyi Szolgáltatása tekintetében az Ügyfél által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra. A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Ügyfélnek szándékosan okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn.
  • Az Üzleti információ forrásáról és a feldolgozás módjáról a Szolgáltató nem köteles tájékoztatást vagy adatot átadni az Ügyfél részére.
  • Ügyfél szavatosságot vállal és felel
   • azért, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit alkalmazottai, megbízottai és egyéb teljesítési segédei is betartsák.
   • mindazon kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
  • Amennyiben feltételezhető, hogy Ügyfél a Szolgáltatást nem szerződésszerűen használja, vagy a lekért adatbázist jogosulatlan harmadik személynek továbbadta, közzétette, vagy ahhoz bármilyen módon hozzáférést biztosított, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást haladéktalanul felfüggeszteni. Amennyiben az Ügyfél jelen pont szerinti szerződésszegése nem nyer bizonyítást, Szolgáltató köteles a Szolgáltatást aktiválni, és a Szerződés időtartama az Ügyfél választása szerint a kieső idővel meghosszabbodik. Az Ügyfél az ügy tisztázása érdekében köteles a Szolgáltatóval együttműködni. Amennyiben Ügyfél ennek során nem működik együtt, vagy a szerződésszegő magatartás beigazolódik, ez súlyos szerződésszegésnek minősül. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató ellenőrizze azokat a számítógépeket, amelyeken az Ügyfél az adatbázist használja, tárolja.
  • Ügyfél – a törvény által lehetővé tett körben – kifejezetten lemond arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a közöttük lévő jogügylettel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Szolgáltató vezető tisztségviselői erre a felelősség-korlátozásra közvetlenül is hivatkozhatnak.
  • Ügyfél teljes körű felelősséget vállal arra, hogy az általa megküldött fizetési adatok valósak. A valótlan adatok szolgáltatásából harmadik személynek okozott kárért Ügyfél felel. Szolgáltató az Ügyfél téves adatközléséből eredő kárért való felelősségét teljes mértékben kizárja. Ügyfél vállalja, hogy jelen megállapodásban rögzített Fizetési tapasztalatok megismerését célzó adatszolgáltatást kizárólag Szolgáltató felé teljesít, más szintén fizetési tapasztalatok begyűjtésével, szolgáltatásával, feketelista készítésével üzletszerűen foglalkozó harmadik személynek ilyen jellegű adatszolgáltatást sem ingyen, sem térítés ellenében nem nyújt jelen szerződés fennállása alatt, és azt követő 1 éven belül.
  • A 6. pontban írt kötelezettség bármelyikének megszegése esetére Ügyfél 100.000 Ft összegű kötbér fizetésére köteles a Szolgáltatás igénybevételének minden egyes megkezdett hónapja után azzal, hogy megtéríteni köteles a Szolgáltató kötbért meghaladó kárát is.
 • Vis maior
  • Vis maior esetén (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás kimaradása), valamint ha a Szolgáltató az érdekkörén kívül eső okból nem képes teljesíteni (pl. hivatalos adatszolgáltatás hiánya, hibája stb.), illetve ha ilyen esemény bekövetkezése várható, Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, megnevezve ezen eseményt, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.
  • Amennyiben ilyen esemény több, mint 1 hónapig fennáll, és emiatt a Szerződés nem teljesíthető, Felek kötelesek megállapodni a Szerződés szükséges módosításáról. Amennyiben e tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármelyik Fél jogosult a Szerződéstől elállni.
 • Szerződés módosítása
  • Szolgáltató jogosult a Szerződést (illetve az annak részét képező jelen ÁSZF-t, a Termékleírást vagy a Szolgáltatások díjait) egyoldalúan módosítani.
  • Jelen ÁSZF módosításáról Szolgáltató a hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal a www.bisnode.hu weboldalon elhelyezett tájékoztatással és elektronikus levélben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a módosítással kapcsolatosan az értesítésben megjelölt hatályba lépés napjáig nem nyilatkozik, úgy Felek ezt az ÁSZF módosítás elfogadására irányuló jognyilatkozatként értékelik.
 • A szerződés hatálya
  • Jelen Szerződés Felek között egy éves határozott időre jön létre, a lejáratot követően a Szerződés automatikusan meghosszabbodik további egy évvel - illetőleg eltérő rendelkezés esetén a Szerződésben rögzített időtartammal - kivéve, ha az Ügyfél a felmondását a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal postai úton, e-mailben vagy faxon a Szolgáltató székhelyére igazolható módon eljuttatja. Kétség esetén az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy felmondását a Szolgáltatóhoz megküldte.
  • A Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Ügyfél teljesítse az első Adatszolgáltatását, azaz megküldje a Termékleírásban megjelölt, a szerződéskötést megelőző 12 hónapra vonatkozó adatokat. Az első Adatszolgáltatást követően az adatbázis beazonosítása esetén a Szolgáltató 10 (tíz) munkanapon belül értesíti az Ügyfelet az adatlehívás elérhetőségéről. A Szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor ezen értesítést Ügyfél megkapja.
  • A jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások teljesítési helye Magyarország. A jelen ÁSZF-ben foglalt felhasználói korlátozások Ügyfelet időbeli korlát nélkül terhelik.
 • Szerződés megszűnése
  • Határozott idejű szerződés nem mondható fel. Ügyfél a határozott időtartam (egy év) lejáratát megelőző, legkésőbb30 nappal postai úton, e-mailben vagy faxon a Szolgáltató székhelyére igazolható módon eljuttatott levélben nyilatkozhat a szerződés megszüntetéséről. Ebben az esetben a Szerződés a határozott időtartam végével szűnik meg.
  • Bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja a Szerződést, amennyiben a másik Fél – következményekre történő figyelmeztetése és megfelelő határidő kitűzése mellett, a póthatáridőn belül - sem hagy fel szerződésszegő magatartásával vagy ismételten szerződést szeg.
  • Amennyiben a Szerződés megszüntetésére azért kerül sor, mert Ügyfél a jelen ÁSZF V. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegte, Ügyfél köteles a megrendelt Szolgáltatások után (kedvezmények figyelembe vétele nélkül) fizetendő Szolgáltatási díjak egy évi összege ötszörösének megfelelő mértékű, de legalább 500.000,- Ft összegű kötbért fizetni Szolgáltató részére. Ügyfél köteles a kötbéren felüli kár megtérítésére is.
 • Adatkezelés
  • Szolgáltató az Ügyfél adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és az Ügyfél Megrendelőlapon tett nyilatkozatának megfelelően a Szerződés tejesítése, esetleges módosítása, a teljesítés figyelemmel kísérése, a Szolgáltatási díjak számlázása, kifogások kezelése céljából, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Ügyfél az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a vele folytatott telefonbeszélgetésekről - az ott elhangzottaknak a későbbiekben való igazolhatósága végett - hangfelvételt készítsen.
  • Adatszolgáltató kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető - mint szintén a Bisnode csoport (Bisnode AB, Bisnode Business Information Group, Svédország) tagja - az Adatszolgáltató által átadott adatokat a Bisnode csoportnak továbbadhatja azzal, hogy azokat az adatokat a Bisnode Magyarország Kft, a Bisnode csoport valamennyi jelenlegi és jövőben alapított leányvállalata korlátozásmentesen felhasználhatja, azokat saját Fizetési tapasztalatok adatbázisába beépítheti a jelen megállapodásban lévő kikötések figyelembevételével.
 • Egyéb rendelkezések
  • A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben az Ügyfél által aláírt Megrendelőlap eltérő rendelkezést nem tartalmaz.
  • Jelen ÁSZF mindenkor hatályos, illetve korábban hatályos szövege a Szolgáltató honlapján (www.bisnode.hu) érhető el és tölthető le. Szolgáltató ügyfélszolgálatán megtekinthető az ÁSZF mindenkor hatályos kifüggesztett példánya.
  • A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. évi törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatási, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
  • Felek a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitájuk esetére – pertárgyértéktől függően - a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki.

A jelen ÁSZF 2014. október 16-án lép hatályba.