2013. 05. 28.

Közeledik a mérlegbeszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség végső határideje

Közeledik a mérlegbeszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség végső határideje!

A beszámoló beküldés határideje:

 • Éves egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz e hét péntekig.
 • Éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérleg-fordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig.

 

A NAV által végrehajtott büntetési folyamat lépései , amennyiben az adózó nem tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének:

 • a NAV 30 napos határidő tűzésével 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
 • Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adóhatóság a határidő elteltét követő napon 60 napos határidő tűzésével 1 millió forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
 • Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az állami adóhatóság az adózó adószámát felfüggesztés nélkül hivatalból törli, erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

 

Cégbíróságok által végrehajtott büntetési folyamat lépései: 

 • A cégbíróság – a NAV kezdeményezésére hivatalból – a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság ismételten felhívja a céget a kötelezettség teljesítésére.
 • Ha ennek a kötelezettségének a cég nem tett eleget, akkor a cégbíróság legkésőbb az állami adóhatóság elektronikus értesítésének érkezésétől számított 20 munkanapon belül felügyeleti illeték kiszabása mellett a céget megszűntnek nyilvánítja. Az illetéktörvényben szabályozott felügyeleti illeték jelenleg hatályos értéke 50 ezer forint.
 • Miután a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánította, megindítja a kényszertörlési eljárást, amely során teljes vagyonfeltárásra kerül sor.
  • Ha a közzétételt követően a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, és a cég vagyonával kapcsolatos információ sem érkezett, a cégbíróság a céget törli a cégjegyzékből.
  • Ha a cégbíróság ugyan tudomást szerzett a céggel szemben fennálló követelésről, de az információk alapján az állapítható meg, hogy a cég vagyona előreláthatólag nem fedezi még a várható költségeket sem, vagy a cég vagyona nem fellelhető, a cégbíróság törli a céget. Az első két esetben – a törléssel egyidejűleg – a cégbíróság elrendeli az egyedüli vagy többségi befolyással rendelkező tag, illetve vezető tisztségviselő eltiltását.
  • Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, és az állapítható meg, hogy a cég vagyona előreláthatóan fedezi a felszámolási költségeket, vagy a cégnek valószínűsíthetőleg fedezetelvonó ügylet miatt nincs vagyona, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen a felszámolási eljárás megindítását.
  • Ha a cég nem rendelkezik hitelezőkkel, viszont fellelhető vagyona van, a cégbíróság rendelkezik a vagyon felosztásáról.
 
 
Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537