2013. 10. 21.

Kényszertörléssel is eltűnhetnek a fizetésképtelen cégek

A fizetésképtelenségi eljárások (felszámolások és csődök) száma jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, ami azonban sajnos nem egyértelműen utal a cégek fizetőképességének javulására, mivel a 2012 márciusától bevezetett új eljárás, az úgynevezett kényszertörlési eljárás erőteljesen árnyalja a képet, az eljárás száma havonta már meghaladja a 3000-et. Most a 2012-ben bevezetett eljárás is törvénymódosításon esett át. Nézze meg, hogyan változtak a szabályok!

 

A kényszertörlési eljárásokra vonatkozó rendelkezések változtatására a 2012. évi CLXXVIII. törvényben került sor.

 

Ctv116. § (1) A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha

a) törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja - ideértve a 87. § (2)(számviteli beszámoló megküldésének az adóhat. felhívásától számított 20 napon belül sem tesz eleget), a 90. § (3)(székhely változás bejelentési kötelezettség elmulasztása)  és a 91. § (1) (adószám törlés) is,

b) a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és a 34. § (1) bekezdés szerinti határidőn belül törlése iránt szabályszerű kérelmet nem terjesztett elő,

c) a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy

d) a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.

 

117. § (1) A kényszertörlési eljárás megindításáról szóló végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi. A közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végzésben a cégbíróság felhívást tesz közzé arra vonatkozóan, hogy akinek

a) a céggel szemben követelése van - ideértve a számviteli törvény szerinti függő követelést is -,

b) tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás van folyamatban, vagy

c) a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, vagy a cég vagyontárgyára vonatkozó jog jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a javára, illetve érdekében tény van feljegyezve, vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt,azt harminc napon belül jelentse be a cégbíróságnak.

(6) A cégbíróság a kényszertörlési eljárás kezdő és befejező időpontjáról a kényszertörlési eljárás elrendelését, illetve befejezését követően haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot. Az adóhatóság az értesítést követően haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a cégbíróságot, ha a cég az adóhatóság nyilvántartása szerint munkavállalót foglalkoztat.

(2) A kényszertörlési eljárás során a Ctv. 117. § (3) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő, vezető tisztségviselő hiányában a volt végelszámoló köteles az Art. szerint az adókötelezettségeket teljesíteni, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, majd a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni.

 

118. § (1) Amennyiben a cégbíróság azt állapítja meg, hogy

a) a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, valamint

b) a cég vagyonával kapcsolatos információ nem érkezett,

a cégbíróság - a 62. § (4) bekezdés figyelembevételével - a céget törli a cégjegyzékből, és a Gt. 5. § (10) bekezdése és a 23. § (3) bekezdése alapján az egyedüli vagy legalább többségi befolyással rendelkező tagot, valamint a vezető tisztségviselőt eltiltja.

(2) Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, a cégbíróság ingatlan-nyilvántartási rendszerből,  a járműnyilvántartást vezető szerv, a zálogjogi nyilvántartást vezető szerv - megkeresésével megvizsgálja, hogy cég jog jogosultjaként van-e bejegyezve, vagy a javára, illetve érdekében tény van-e feljegyezve. A cégbíróság megkeresi a cég számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatókat a cég számlakövetelésével és egyéb pénzfizetés teljesítésére vonatkozó követelésével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése érdekében.

Ha a cégbíróság megállapítja, hogy

a) a cég vagyona előreláthatóan fedezi a várható felszámolási költségeket,

b) a cégnek valószínűsíthetően fedezetelvonó ügylet miatt nincs vagyona, vagy

c) a cégnek munkavállalója van,

a cégbíróság a kényszertörlési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában felszámolási költség a Cstv. 57. § (2) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott költségek.

(7) Amennyiben a (2)-(3) bekezdésben említett szervezetek értesítése vagy a 117. § szerint tett bejelentés alapján a cégbíróság megállapítja, hogy a cég vagyona előreláthatóan nem fedezi a várható felszámolási költségeket, vagy a cég vagyona nem fellelhető, a cégbíróság - a 62. § (4) bekezdés figyelembevételével - a céget törli a cégjegyzékből, a Gt. 5. § (10) bekezdése és a 23. § (3) bekezdése alapján az egyedüli vagy legalább többségi befolyással rendelkező tagot, valamint a vezető tisztségviselőt eltiltja, egyidejűleg határidő tűzésével felhívja a vezető tisztségviselőt, hogy gondoskodjon az iratok elhelyezéséről, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséről, és ezek megtörténtét a cégbíróságnál igazolja.

 

A Cégbíróság a hozott végzéseit a Cégközlönyben közzéteszi, melyek ellen a fellebbezést a közzétételtől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni, de ennek elmulasztása igazolási kérelemmel nem orvosolható. A cég törlését elrendelő végzés jogerőre emelkedését is közzé kell tenni a Cégközlönyben.

A kényszertörlési eljárás lefolytatására a Cégbíróság számára határidő nincs megállapítva a jogszabályban.

 

Nézze meg hetente megjelenő listánkban, hogy nem áll-e valamelyik partnere kényszertörlési eljárás alatt? Vagy ellenőrizze partnereit a Bisnode PartnerControl adatbázisában!

 

 

 
 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537